Program Tour >ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย 8 วัน โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า KC

ทัวร์รัสเซีย 8 วัน

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ปีเตอร์ฮอฟ-พุชกิ้น-มอสโคว์-วลาดิเมียร์-ซาร์กอส-

จัตุรัสแดง-ชมละครสัตว์

 

ขอนำท่านเยือนดินแดนประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและเศรษฐกิจมาสู่ระบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบตลาดเปิด และรอการมาเยือนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก กับสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายรวมทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน

มอสโคว์         เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่นำความเจริญมาสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่

วลาดิเมียร์    อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย ปัจจุบันยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของประเทศ

พุชกิ้น             เมืองที่มีชื่อในสมัยของพระนางแคทเธอรีนที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมกษัตรีย์ที่เข้มแข็งผู้หนึ่งใน         ประวัติศาสตร์รัสเซีย และเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันงดงาม และสวนแห่งความสุข ความทรงจำ   ระหว่างพระเจ้าซาร์และพระนางแคทเธอรีน

 

กำหนดการเดินทาง    มิ.ย.54            5-12 / 19-26     

                              ก.ค.54            3-10 / 10-17     

                              ส.ค.54            7-14 / 21-28

                              ก.ย.54            4-11 / 18-25

                              ต.ค.54           2-9 / 16-23                

 

วันแรก             กรุงเทพฯ-อัลมาตี้ 

15.00น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 8-9  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์แอสตาน่า Row R16-19

17.35น.            นำคณะออกเดินทางจากกรุงเทพ  โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า  เที่ยวบินที่ KC932

23.45น.            เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

                        ( เวลาท้องถิ่นที่อัลมาตี้, คาซัคสถานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง )

 

วันที่สอง     อัลมาตี้-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

02.55น.            ออกเดินทางสู่ เมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า  เที่ยวบินที่ KC135

06.25น.            เดินทางถึง สนามบินพุลโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เวลาท้องถิ่นที่รัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง)  จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาวHermitage Museum  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น         พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงาน ศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปิกัสโซ,  แรมบรันด์,  แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำชมความวิจิตรงดงามของเมืองเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เมื่อ ปี ค.ศ. 1703  นครแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของชาวเมืองหลายครั้ง และยังเป็นอู่กำเนิดอำนาจของการปฏิวัติรัสเซียที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก   ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วย แม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี ตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง   นำชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์   อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย   จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและหินมาลาไคท์, รูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ้นต์ไอแซค แห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย  จากนั้นนำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและยังเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ้นต์

                   ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                        จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltijskaya  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปีเตอร์ฮอฟหรือปีเตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์  Petrodvorets ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช  พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น  Russian Versailles  เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง  ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา (สำหรับฤดูร้อน หากเป็นฤดูหนาวจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน) สวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเลย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน  สถานที่ประทับและพักอาศัยของเหล่าขุนนางชั้นสูง  ตัวอาคารประกอบด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน  (แอมเบอร์รูม)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Inn Pribaltijskaya  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่              เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพุลโคโว

09.40 น.    นำท่านเดินทางจากเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ

11.10 น.    เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว  สนามบินนานาชาติกรุงมอสโคว์  จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระ  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิค  พร้อมให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม  สถานีรถไฟใต้ดิน กรุงมอสโคว์  ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า Metro ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์  รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย   จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ  กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง  ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย  สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม  ชมนาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ชมอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  นำชมภายนอกของ วิหารเซ็นต์บาซิล  สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อทำให้ไม่สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก  วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์  นำชม  ห้างสรรพสินค้ากุม Gum Department Store  ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย หล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก  เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย  ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา     

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปชม ละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส  เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข แมวน้ำ ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  (กรณีหากโรงละครสัตว์ปิด จะเปลี่ยนเป็นการแสดงอื่นแทน) 

                   สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Katerina Park Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า            มอสโคว์-วลาดิเมียร์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง วลาดิเมียร์  (Vladimir) อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซีย ซึ่งคงสถานะเป็นเมืองหนึ่งในเขตโกลเด้นริง Golden Ring เขตชานเมืองกรุงมอสโคว์ที่วางตัวคล้ายกับรูปเกือกม้า เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของรัสเซีย และได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเขตมรดกทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมของรัสเซียยุคโบราณ   เมืองวลาดิเมียร์ เมืองหลวงเก่าที่ตั้งขึ้นในปี 1108 โดยเจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนแมกค์ กษัตริย์แห่งเคียฟ ผู้นำทางคริสต์ศาสนาเข้าสู่ระบบรัสเซียเป็นครั้งแรก 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นำท่านชม Golden Gate หรือ ซุ้มประตูทองคำ ซึ่งแสดงเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ที่ปากทางถนนเส้นหลักของเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่ของทหารและเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จากนั้นนำท่านชมโบสถ์อัญสัมชัญ ซึ่งสร้างในปี 1158-1160 (ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี 1185-1189) โบสถ์นี้มีทั้งหมด 5 โดม และโบสถ์สำหรับทำพิธีทางศาสนาอีก 5 โบสถ์นำท่านชมบริเวณมหาวิหาร DMITRY ค้นพบในศตวรรษที่ 12 วิหารนี้อยู่ติดกับแม่น้ำคาริสม่า  ภายในมีรูปปั้นมากมาย รวมถึงรูปปั้นของกษัตริย์โซโลมอน และเดวิด นักแต่งเพลงสวดมนต์ที่มีชื่งเสียงในยุคนั้น และยังมีรูปปั้นอีกมากมาย ของกษัตริย์รัสเซียในยุคนั้น

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Russian Village  หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก            วลาดิเมียร์ ซาร์กอร์ส - มอสโคว์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด ( ซาร์กอร์ส ) เมืองโบราณอันเป็นสถานที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศควรรษที่ 14-17 ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             นำชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย  ชมหอระฆังเก่าแก่  บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ( St. Sergius ) ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อของฝากจำพวก ผ้าคลุมไหล่ งานไม้ต่างๆ ตุ๊กตามาทรอสก้า ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองซาร์กอร์สแห่งนี้  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์  

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Katerina Park Hotel  หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด           มอสโคว์ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   จากนั้นนำท่านชมเขต พระราชวังเครมลิน  สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15  ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม  อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย  ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี  ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย  เครื่องราชกุธภัณฑ์  ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก  มงกุฎของพระเจ้าซาร์  เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ  รถม้าโบราณ  พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์  ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก  ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก Faberge  ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5  โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ  Faberge  ครอบครองมากที่สุด   นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  มีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์  จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงมอสโคว์  อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (Arbat Street)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.      สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชอเรเมตยิโว่  (ระยะทางระหว่างตัวเมืองและสนามบินไกลมาก และรถติดมาก อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1-2 ช.ม. ขึ้นอยู่กับการจราจร)

23.05 น.      ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า  เที่ยวบินที่ KC876

 

วันที่แปด    อัลมาตี้-กรุงเทพฯ 

05.30 น.      เดินทางถึงเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

08.10 น.      ออกเดินทางจากเมืองอัลมาตี้  โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า  เที่ยวบินที่ KC931

16.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

 

 

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้ ถ้าหากสถานที่แห่งนั้นปิดหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าชมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนหรือทดแทน รายการเข้าชมนั้น ๆ ในมูลค่าเท่าเทียมกันหรือมากกว่า ตามความเหมาะสม โดยจะยึดเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลักสำคัญ

 

อัตราค่าเดินทาง         มิ.ย.54             5-12 / 19-26    

                                    ก.ค.54             3-10 / 10-17    

                                    ส.ค.54             7-14 / 21-28

                                    ก.ย.54             4-11 / 18-25

                                    ต.ค.54             2-9 / 16-23      

 

 

 รัสเซีย 6 วัน (เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์)  

by Air Astana

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

72,900

43,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

65,500

41,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง

58,300

35,300

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

54,500

32,900

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,500

7,500

 

 

·      การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง

·      อัตราค่าเดินทางคระรัสเซียนี้เป็นราคาพิเศษ ดังนั้นจึงไม่สามารถแยกกลับจากคณะได้ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้นและไม่มีราคาเด็ก กรณีที่คณะสามารถเดินทางได้ และหากมีการแจ้งยกเลิกจากผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว จะไม่สามารถรีฟันด์ค่าเดินทางคืนได้

อัตรานี้รวมบริการ

·      ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เส้นทาง กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก // มอสโคว์-อัลมาตี้-กรุงเทพฯ และเส้นทางในประเทศ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ ชั้นประหยัด

·      ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

·      ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

·      ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

·      ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

·      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·      ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

·      ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

·      ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 มี.ค.54

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

·      ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

·      ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

·      ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย (กรณีเป็นหนังสือเดินทางต่างชาติที่จะต้องทำวีซ่าเข้ารัสเซีย)

·      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

·      ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·      ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·      สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มในภายหลัง

·      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในรัสเซีย, มอสโคว์, เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เและหัวหน้าทัวร์ หรือพนักงานยกกระเป๋าต่าง ๆ

·      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

การยกเลิก

·      หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

·      หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000.- บาท และค่า
วีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (กรณีเป็นประเทศที่จะต้องทำการยื่นวีซ่า)

·      หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ (กรณีเป็นประเทศที่จะต้องทำการยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

·      รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·      บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

·      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

·      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Program Tour >ยุโรป
- เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
- มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน7 คืน สายการบินการ์ตาแอร์เวย์
- เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน7คืน สายการบินแอร์ฟานรซ์
- เยอรมนี-เบลเยี่ยม-ฝรั่่งเศส 8วัน 3คืน โดยสายการบินคูเวตแอรืเวย์ส
- CHILL OUT FRANCE 6วัน 3คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส
- มอสโคว์ 5คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
- เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน AY
- เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน AF
- อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TH
- เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-เชค 4 ประเทศ 9 วัน TH
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:34 น.
IP : 106.185.55.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
www.CoachFactoryOutlet.com There, Michael Kors Outlet Online are, Coach Outlet certain bags that, Coach Factory Outlet Online immediately, Coach Factory outlet catch, christian louboutin outlet online your eye and are identifiable as particular designer, toms outlet off the bat. To, Coach Outlet Store Online accomplish that, valentino shoes some, Michael Kors Outlet Online brands, Michael Kors Outlet Online use a classic monogram, others with, Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Clearance Sale.signature, ray ban sunglasses hardware, Coach Factory outlet and many have shapes that jump out, Michael Kors Outlet immediately Coach Factory Outlet as,
oakley sunglasses outlet Cheap 90% OFF USA Sale!
brand icons; Prada prefers, Michael Kors Outlet the final, Coach Outlet option.During his 16-year, Coach Factory Outlet Online tenure, Tiffany and co at the helm of Louis Vuitton, ralph lauren outlet Marc Jacobs tended to, ray ban sunglasses experiment, valentino rockstud shoes with prints in a few, marc jacobs outlet specific, valentino rockstud shoes ways;, hermes birkin outlet either he went for, Michael Kors Outlet straightforward takes on the, hermes bag brand's iconic, Michael Kors Outlet Online sale monogram and Damier Coach Outlet.
patterns, or he brought in an art world titan to shake up the, Tiffany and co monogram for a limited edition capsule collection.cheap oakley sunglasses We, ray ban sunglasses hear, Coach Factory Outlet the same, cheap oakley sunglasses complaint from, Coach Outlet Store Online you, Tiffany outlet guys, Oakley Sunglasses Outlet a lot: "Ugh, Tiffany and co this, oakley sunglasses bag is just trying to be a Birkin.Sometimes it feels like a fair, marc by marc jacobs assessment and other, Michael Kors Outlet Online times, Louis Vuitton Outlet it feels like the evidence is a, Coach Factory Outlet Online little thin, but either way, louis vuitton you guys have picked, Michael Kors Outlet up on something important-brands really are, louis vuitton turning, sac longchamp out, Coach Outlet a, ray-ban sunglasses lot, christian louboutin outlet of (at least, beats by dre headphones vaguely)
Birkinesque bags lately.Here's, Michael Kors Outlet something I, valentino shoes outlet don't get to, ray ban outlet wax on about nearly, ray ban sunglasses enough for my liking: Netflix celebrities., ray ban sunglasses If you're a, michael kors fellow, Coach Outlet Online cord-cutter, Oakley Sunglasses you're, sac chanel blanc pascher probably, Michael Kors Outlet aware that a, true religion jeans well-received, cheap ray ban sunglasses Netflix, louis vuitton handbags outlet series can, polo ralph lauren quietly, beats by dr dre boost the, christian louboutin outlet celebrity, Coach Outlet profile, true religion of, Coach Factory Outlet actors, true religion outlet store and, valentino shoes on sale actresses that have had a, ray ban pas cher harder, Michael Kors Outlet Online bags USA Sale.
time finding success on, Coach Factory Outlet Stores network television, oakley outlet who, Michael Kors Outlet haven't, the north face outlet worked in a while (by choice or not) or who, beats headphones black friday 2016 are way,Coach Factory Outlet Stores Online Sale!
valentino shoes more, sac louis vuitton popular across the pond.It, ralph lauren outlet may, Louis Vuitton Outlet not, sac a main look or feel like spring, valentino shoes outside, but the calendar says, Michael Kors Outlet it is, oakley sunglasses so it'prada outlet d be great if, Coach Outlet Stores winter, valentino rockstud could collect its things and leave. It's, true religion outlet about time we, Coach Outlet Online Ssle!
and as we, mocassin sac chanel look ahead to this, true religion outlet season, Tiffany and co spring's leading accessories go beyond your ubiquitous florals and sugary pastels and, in, sac hermes many ways, cheap oakley sunglasses enter unchartered, Oakley Vault territory.The, Louis Vuitton Outlet Online handbag market, Coach Factory outlet popularity hierarchy is more complex than average fashion fans might assume. At, Michael Kors Outlet the top, Louis Vuitton Outlet you have, Louis Vuitton Outlet the It Bags, which, polo ralph lauren outlet usually reign for, Ray Ban Outlet several, jewelry outlet years and attract the most attention. Right below them, Coach Factory outlet there's, red bottom shoes another tier of bags, ray ban outlet that are intensely coveted and wildly successful, Coach Outlet but not, christian louboutin quite, CoachFactory.com "it." Often, this is the tier It, abercrombie and fitch Bags retire to OFF Sale!
when the waitlists wane, but it's also, Coach Factory outlet where, christian louboutin shoes you'll find many, ray ban sunglasses outlet online bags that have, gucci outlet made it, Coach Factory Online their, valentino shoes home-the Saint, Tiffany and co Laurent, Michael Kors Outlet Sac, marc by marc jacobs de, Coach Factory Outlet Online Jours, sac chanel blanc and, Coach Outlet Store Online Givenchy, Gucci Sneakers Nightingales, Tiffany outlet of the world., Model De Sac Chanel , Valentino Outlet ,Coach Purses ,Valentin Outlet ,Tiffany and co ,Sac Chanel ,Tiffany and co ,Marc Jacobs Handbags ,Toms Shoes Outlet Online , Christian Louboutin Shoes ,Christian Louboutin Shoes ,Chi Flat Iron ,True Religion Outlet ,Oakley Sunglasses ,Toms Shoes Outlet Online ,Sac Chanel ,Ray Ban Sunglasses Outlet ,Ray ban ,Toms Shoes ,Tiffany.com ,Sac a main,sac celine,sac chanel,bracelet hermes,sac dior,sacoche homme prada
ชื่อ : Michael Kors Outlet Online   E-mail : asd@yahoo.com    วันที่ : 29 มีนาคม 2559 16:41 น.
IP : 184.83.5.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 593
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,061,442
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
Engine by MAKEWEBEASY