Program Tour >ยุโรป
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ทิตลิส) 8 วัน
ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 D
(ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (ทิตลิส) 8 วัน )
 
โรม...เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี
นครรัฐวาติกัน...มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
หอเอนปิซ่า...สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เวนิซ...นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน
สวิสเซอร์แลนด์...นั่งกระเช้าหมุน Rotair Titlis ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
ปารีส...นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช
 
พิชิตยอดเขา Titlis
Special Menu!!! หอยเอสคาร์โก + สเต๊ก + ไวน์

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PRICE DETAILS
PERIODS ADT
TWIN
1CHD*
with 1ADT
1CHD*+ 2ADT
with BED
1CHD**+ 2ADT
without BED
Single
Supplement
Triple
discount
18-25 ต.ค. 56 (วันปิยะ) 79,900.- 77,900.- 75,900.- 73,900.- 8,500.- 1,000.-
พ.ย. 1-8 / 8-15/ 15-22/22- 29 78,900.- 76,900.- 74,900.- 72,900.- 8,500.- 1,000.-
5 – 12 ธ.ค. 56  (วันพ่อ) 79,900.- 77,900.- 75,900.- 73,900.- 8,500.- 1,000.-
ธ.ค. 13-20 / 20-27  78,900.- 76,900.- 74,900.- 72,900.- 8,500.- 1,000.-
28ธ.ค. 56 – 4 ม.ค.57  (วันปีใหม่) 79,900.- 77,900.- 75,900.- 73,900.- 8,500.- 1,000.-
*เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / **เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 
 วันที่ 1  กรุงเทพฯ (Check-in)
 
22:30 น.     คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T ของสายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก    
 วันที่ 2  กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
 
01:35 น.   ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK385 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 5 นาที)

04:40 น.     เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

09:10 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK097 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 5 นาที)

13:15 น.     เดินทางถึง Leonardo Da Vinci Airport กรุงโรม (Rome) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ (Piazza San Pietro) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)  
(ระยะทางประมาณ 30 กม.)รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ชม เสาโอเบลิสก์ (Vatican Obelisk) ซึ่งมุสโสลินีนำมาจากซีซาร์ฟอรั่ม เมืองอเล็กซานเดรียในอิยิปต์เมื่อปี 1937 ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Basilica di San Pietro)ป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลักปิเอต้า (Pietà) รูปปั้นแกะสลักผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล

จากนั้นนำท่านสู่ โคลอสเซียม (Colosseo)  โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อดีตเคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน  ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arco di Costantino) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม   ชม ร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม (Foro Romano)

จากนั้นนำท่านสู่ น้ำพุเทรวี่ (Fontana di Trevi) น้ำพุที่โด่งดังที่สุดแห่งกรุงโรม ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อคซึ่งสร้างขึ้นในปี 1732 ผลงานการออกแบบโดย นิโคลา ซัลวี เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนน้ำพุแห่งนี้แล้วหันหลังโยนเหรียญลงน้ำพุ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากภาพยนตร์เรื่อง La Dolce Vita: Three Coins in a Fountain  


จากนั้นนำท่านสู่ บันไดสเปน (Piazza di Spagna) แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาเลียน เป็นอีกย่านที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ จัตุรัสแห่งนี้ตั้งชื่อตามสถานทูตสเปนประจำกรุงวาติกัน

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Palace Inn Fiano Romano หรือเทียบเท่า ที่ กรุงโรม, ประเทศอิตาลี

 

 วันที่ 3        กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร
ช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทางประมาณ 375 กม.) ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etrusca
 
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสมิราโกลี (Piazza dei Miracoli) จัตุรัสซึ่งเป็นสนามหญ้าเขียวขจีดั่งพรมผืนใหญ่ปูรองรับอาคารแบบโรมาเนสก์ที่สวยงาม  ชม หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Battistero) ลักษณะเป็นหอทรงกลมสถาปัยกรรมแบบโรมาเนสก์ แต่ยอดโดมหังคาเป็นแบบโกธิค    ชม  มหาวิหารดูโอโม (Duomo)   สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 และชม หอระฆังเปนเดนเต (Torre Pendente) หรือรู้จักกันในนาม หอเอนปิซ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และยังเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร (Venice Mestre) (ระยะทางประมาณ 325 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น Veneto

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ Hotel Albatros หรือเทียบเท่า ที่ เมืองเมสเตร, ประเทศอิตาลี


วันที่ 4       เวนิซ เมสเตร-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะซานมาร์โค-สะพานถอนหายใจ-ล่องเรือกอนโดล่า-สะพานรีอัลโ -ลูเซิร์น

ช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่ากว่า 118 เกาะ มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมากกว่า 400 แห่ง นำท่านชม สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri)  สะพานที่เชื่อมระหว่าง วังผู้ครองนคร (Palazzo Ducale) หรือ Doge’s Palace กับ คุกที่ใช้คุมขังนักโทษ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซานมาร์โค (Piazza San Marco) ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญประจำเมืองในนิกายอิวานเจลิสต์ เป็นจัตุรัสที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิซ ชม หอระฆังกัมปานิเล (Torre Campanile) ซึ่งตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่กลางจัตุรัส เป็นหอระฆังของโบสถ์ซานมาร์โค สูงถึง 98.5 เมตร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) เพื่อชมมนต์เสน่ห์ของนครเวนิซ ล่องเรือสู่ คลองใหญ่ (Canale Grande) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ ชม สะพานรีอัลโต (Ponte di Realto)  สะพานซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเวนิซ เป็นสะพานหินอิสเตรียน ยาว 28 เมตร สูง 8 เมตร สร้างขึ้นในปี 1588 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของศิลปินเอก มิเคลันเจโล จากนั้นนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทางประมาณ 498 กม.)  เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 
Vierwaldstättersee อันหมายถึงทะเลสาบ 4 พันธรัฐ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่าน อุโมงค์เซนต์กอตทาร์ด (St. Gottard Tunnel) อุโมงค์ซึ่งมีความยาวกว่า 17 กิโลเมตร นำท่านชม สะพานไม้คาเปล (Kapellbrücke)  สะพานไม้เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของสวิสได้เป็นอย่างดี สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากในปี 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ Hotel Astoria หรือเทียบเท่า ที่ เมืองลูเซิร์น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 
 วันที่ 5    ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง
 
 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก (Löwendenkmal)  สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญExperience Stunning Mount Titlisความซื่อสัตย์และการเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้อง พระราชวังทุยเลอรี (Pales des Tuilleries) ในประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเองเกลแบร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 35 กม.) เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis)  โดย กระเช้าหมุน Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ที่มีความสวยงาม ยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี นำท่านสู่ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความถึงถึง 15 เมตร จากนั้นนำท่านสู่บริเวณลานสกี

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บนยอดเขาทิตลิส)

นำท่านลงจากยอดเขาเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าจากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น Bucherer, Güberlin เป็นต้น เลือกซื้อช็อคโกแลต มีดพับสวิสและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาสมควรนำท่านผ่าน เมืองบาเซล (Basel) พรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส ข้ามสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 433 กม.)

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Le Jura หรือเทียบเท่า ที่ เมืองดิจอง, ประเทศฝรั่งเศส

 
วันที่ 6  ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ นครปารีส (Paris) (ระยะทางประมาณ 316 กม.)   เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส นครซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นชั้นนำของโลก นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) (ระยะทางประมาณ 20 กม.)  สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สัมผัสกับความงดงาม หรูหรา วิจิตรบรรจงของห้องต่างๆ ที่เปิดให้เข้าชม


กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ Benlux Duty Free เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ กระเป๋าและเครื่องหนังอื่นๆ จากนั้นนำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette  เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ จนสมควรแก่เวลานำท่านสู่ ท่าเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches) เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน ชมความงมของนครปารีส ผ่านชมอาคารเก่าแก่สไตล์เรอเนสซองส์ ผ่านชม โบสถ์นอเทรอดาม (Notre-Dame Cathédrale) ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างวดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานทีสำหรับพิธีราชาภืเษกจักรพรรดินโปเลียน (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือ มีเหตุการณ์สุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) นำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place de la Trocadéro) เพื่อชมและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส จากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย Arc de Triomphe ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champs-Élysées) ถนนสายแฟชั่นของปารีส ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) อดีตเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองทัวแนต
 
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Special Menu!!! L’Escargot+Steak+Wine)
พักที่ Hotel La Défense 5 หรือเทียบเท่า ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

 
  วันที่ 7    ปารีส - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ 
 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior ฯลฯ

16.30น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00น.       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Chales de Gaulle Airport เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพฯ

21:50 น.     ออกเดินทางสู่ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK076 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที)

 
 วันที่ 8       กรุงเทพฯ
 
 06:20 น.     เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)

08:50 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK418 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 20 นาที)

18:10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦
 
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
2.          ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
3.          ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.          ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5.          ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6.          ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
7.          ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States ประเภท Short Stay Visit
8.          ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
9.          ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (เท่านั้น) โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน
10.    ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.          ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เป็นคนต่างด้าว
2.          ค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
3.          ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5.          ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
6.          ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
7.          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและชำระเงิน
1.          กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดอย่างน้อย 15 วันก่อนออกเดินทาง ***หากเกินกำหนดชำระส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ***
2.          กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
 
***กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไข หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งเป็นไปตามกฏเกณฑ์และดุลยพินิจของทางสถานทูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น***
***กรณีที่ท่านจองและให้เอกสารในการยื่นขอวีซ่าให้กับทางบริษัทฯ ล่าช้าหรือไม่ครบ เป็นเหตุทำให้ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำทั้งหมด***
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน                                     คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
2.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน                                     ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมด 10,000 บาท
3.     ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 วัน                                     หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4.     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน                                                  ยึดค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 
***หากท่านยกเลิกการเดินทางตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเพิ่ม ทั้งนี้ ตั๋วเครื่องบินต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข Non-Change Name & Non-Refund***
***หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่สถานทูตพิจารณา การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพร้อมกัน ถือว่าเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของระยะเวลาการยกเลิกดังกล่าวข้างต้น***
 
หมายเหตุ
1.          ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
2.          ตั๋วกรุ๊ปที่ออกแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้
3.          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.          ในกรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ไม่สามารถเข้าชมได้จากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
5.          เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6.          รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วงหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ) โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
7.          หากท่านยกเลิกทัวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ ทั้งๆ ที่สายการบินหรือในส่วนการบริการในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังคงบริการเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ หรือ คืนให้บางส่วน โดยหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
8.          กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
9.          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ โดยหักค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
10.    ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศ หรือกองตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ได้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฏหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
11.    ในกรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า
1.          การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์และดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางและคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น ไม่มีอำนาจใดๆ หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น หากผลวีซ่าถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าและค่าบริการจากบริษัทตัวแทนยื่นวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฎิเสธวีซ่าในทุกกรณี
2.          ในกรณีที่วีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นถูกปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าวีซ่าและค่าบริการจากบริษัทตัวแทนยื่นวีซ่า เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน
1.          ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามที่สายการบินกำหนด
2.          การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนดโซนที่นั่งบนเครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปแทรกแซงได้
3.          ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้มีการออกตั๋วไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้) ท่านต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด และจะไม่มีการคืนค่าตั๋วในกรณีที่เป็น Non-Refund Ticket
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน
1.          เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมอาจจะแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Tripple) อาจจะอยู่ไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้นกัน
2.          โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี อาจจะมีให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
3.          กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าห้องพักโรงแรมสูงขึ้นมากและอาจทำให้ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงแรมไปเมืองอื่นเพื่อความเหมาะสม
 
***กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้
 
***กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด***
***เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า Schengen***
(โปรดศึกษาและอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด)
 
NOTE:      เพื่อให้การพิจารณาวีซ่าของท่านเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่ติดขัด กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะการขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านได้
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
             -     หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศสมาชิกเชงเก้น (Schengen States Area)  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 6 หน้า ***สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย***
http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/Thai/images/samplecopy.gif
2. รูปถ่ายวีซ่า (Photo)
             -    รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว (3.5 cm × 4.5 cm) ขนาดใบหน้าจากศรีษะถึงคางประมาณ 3 cm. (ตามในรูป) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น พื้นหลังต้องขาวเสมอกัน ห้ามมีแสงหรือเงาเด็ดขาด
             -     ต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรงมีความคมชัดสูง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ลำตัวไม่เอียง และต้องอัดรูปจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น ห้ามใช้ภาพที่อัดด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์หรือถ่ายจากกล้องโพลาลอยด์
 
3. หลักฐานการเงิน (Financial Statement)
             -     Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
             -     หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ขอจากธนาคาร ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
 
4. หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
             4.1 ในกรณีที่เป็น พนักงานภาครัฐ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
                   - หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเท่านั้นจากต้นสังกัด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล / วันที่เริ่มทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน / อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เนื่องจากทางสถานทูตฯ ไม่รับเอกสารการงานฉบับแปล)
                   - สำเนาสลิปเงินเดือน (Pay Slip) ย้อนหลัง 3 เดือน ***เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า*** หากไม่มีต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
             4.2 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียน
                   - หนังสือรับรองบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน หรือ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
                   - Bank Statement ของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลัง 4-6 เดือน
            
             4.3 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน (กรณีที่ไม่ใช่บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
                   - ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ชี้แจงว่าค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่ พร้อมแนบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีมาด้วย
             4.4 ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
                   - หนังสือรับรองจากโรงเรียนฉบับจริงและสำเนาใบรับรองผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
                   - สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
 
5. เอกสารสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า)
             5.1 กรณีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง
                   - บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
                   - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
                   - ใบรับรองการงานของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
                   - Bank Statement ของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
             5.2 กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา
                   - ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
                   - สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
                   - ใบรับรองการงานของบิดาและมารดา
                   - Bank Statement ของบิดาและมารดา
             5.3 กรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อยู่ในอำนาจการปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรือผู้ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา
                   - ต้องแนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดของในตัวเด็ก หากเด็กอยู่ในการปกครองผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของตนเอง ให้แนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 
6. เอกสารทั่วไปอื่นๆ
             -     สำเนาทะเบียนบ้าน
             -     สำเนาบัตรประชาชน
             -     สำเนาใบสูติบัตร (กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
             -     สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
             -     สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
             -     สำเนาใบมรณะบัตร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว)
 
7. การรับรองค่าใช้จ่าย
                   - ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับรองและผู้ได้รับการรับรอง / จุดหมายปลายทางที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกำหนดเดินทาง พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรองกับผู้ได้รับการรับรองมาด้วย
ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ
(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการหรือวันหยุดของศูนย์รับยื่นวีซ่า)
             -     เนื่องจากการยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ดังนั้นท่านกรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์ตามที่ระบุไว้ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้
             -     กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่น หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการและอาจมีการนัดโชว์ตัวขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการวีซ่า เพิ่ม 1,000 บาท และท่านต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า เนื่องจากในระหว่างดำเนินการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณะและท่านต้องการดึงเล่ม ทางสถานทูตจะปฎิเสธวีซ่าท่านทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
             -     กรุณาจัดเตรียมเอกสารและส่งให้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง หรือ ก่อนกำหนดยื่นวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ หากไม่สามารถรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ได้ตามกำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 
หมายเหตุ
                   1.   ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่า หนังสือเดินทางจะออกมาเมื่อใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น
                  2.   หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า จะไม่มีการดึงเล่มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทางสถานทูตไม่อนุญาตให้มีการดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ ซึ่งหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอดึงเล่มที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าท่านทันที (ในกรณีที่ยื่นกรุ๊ปอาจจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าทั้งกรุ๊ปได้ และอาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ผู้เดียว) ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือรับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
***หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามแผนกวีซ่ายุโรป***
กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้นให้ครบถ้วน
เพราะถ้าขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่าได้
 
การพิจารณาไม่ออกวีซ่า หรือ ปฏิเสธวีซ่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของสถานทูต
และทางสถานทูตไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ทั้งสิ้น
 
กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี้
***กรุณากรอกรายละเอียดต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***
 
ชื่อ - นามสกุล (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดินทาง)
ชื่อ (MR. / MRS. / MISS)…………………………………….……นามสกุล...................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด...............................จังหวัด.................................ประเทศ........................................สัญชาติ.................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง.....................................................วันที่ออก...................................วันหมดอายุ..........................................
สถานภาพ            [  ] โสด                                 [  ] แต่งงาน                         [  ] หย่า                                 [  ] หม้าย
[  ] ไม่จดทะเบียน              [  ] จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.............................................................................................
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์บ้าน.................................................มือถือ....................................................
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์บ้าน.................................................มือถือ....................................................
 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................................................................ตำแหน่งงาน..................................................
 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...........................................
 
***กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้***
ท่านเคยเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้น (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
[  ] ไม่เคย
[  ] เคย                  เมื่อวันที่ 1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......, 3 ....../....../...... - ....../....../......
                                                (กรอก วัน/เดือน/ปี ตามวันที่ออก / หมดอายุวีซ่า โดยเรียงจากปีล่าสุดย้อนหลังไป 3 ปี เช่น 01/01/13 - 01/03/13)
 
บุคคลที่เดินทางไปด้วย (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1.             ชื่อ - นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.............................................
2.             ชื่อ - นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.............................................
3.             ชื่อ - นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.............................................
4.             ชื่อ - นามสกุล....................................................................................................ความสัมพันธ์.............................................
 
หมายเหตุ:
1.                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
2.                    ในกรณีที่เอกสารส่งถึงบริษัทฯ แล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

Program Tour >ยุโรป
- เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
- มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน7 คืน สายการบินการ์ตาแอร์เวย์
- เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน7คืน สายการบินแอร์ฟานรซ์
- เยอรมนี-เบลเยี่ยม-ฝรั่่งเศส 8วัน 3คืน โดยสายการบินคูเวตแอรืเวย์ส
- CHILL OUT FRANCE 6วัน 3คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส
- มอสโคว์ 5คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
- เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน AY
- เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน AF
- อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TH
- เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-เชค 4 ประเทศ 9 วัน TH
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:44 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 583
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,061,432
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
Engine by MAKEWEBEASY