Program Tour >ยุโรป
ITALY SWISS FRANCE 9D (ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (จุงฟราว) 9 วัน )
ITALY SWISS FRANCE 9D
(ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (จุงฟราว) 9 วัน )
***TGV from Dijon to PARIS / JUNGFRAUJOCH***
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
 
โรม...เมืองหลวงเก่าแก่ในยุคโรมันเรืองอำนาจกว่า 2,000 ปี   
หอเอนปิซ่า...สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   
เวนิซ...นครลอยน้ำ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   
สวิตเซอร์แลนด์...พิชิตยอดเขา Jungfraujoch (Top of Europe)   
ปารีส...นครแฟชั่นชั้นนำของโลก หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูช   
TGV Dejon–Paris เพื่อประหยัดเวลาเดินทาง และไม่ต้องขนกระเป๋าเอง
*** ฟองดู , หอยเอสคาร์โก้ + ไวน์, อาหารไทย ***
 
    
 
PRICE DETAILS
PERIODS ADT
TWIN
1CHD*
with 1ADT
1CHD*+ 2ADT
with BED
1CHD**+ 2ADT
without BED
Single
Supplement
Triple
discount
6 – 14 DEC 13 88,900 86,900 84,900 82,900 12,000 1,000
20 – 28 DEC 13   88,900 86,900 84,900 82,900 12,000 1,000
27 DEC – 04 JAN    14   89,900 87,900 85,900 83,900 12,000 1,000
25 JAN – 1 FEB 14   87,900 85,900 83,900 81,900 12,000 1,000
7 – 15 FEB 14   87,900 85,900 83,900 81,900 12,000 1,000
15 – 21 MAR 14   87,900 85,900 83,900 81,900 12,000 1,000
                                                            *เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / **เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 

รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 
23:00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตูหมายเลข 9 ของสายการบิน Emirates (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 นครรัฐวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม-บันไดสเปน  (-/-/D)
 
02:25 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK419
06:00 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง)
09:10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ EK097
12:35 น. เดินทางถึง Leonardo Da Vinci (Fiumicino) Airport  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชม รูปปั้นแกะสลักเพียต้า (Pietà) ผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล (Michelangelo), เสาพลับพลา Fontana dei Quattro Fiumi ที่ออกแบบโดย จัน โลเรนโซ แบร์นินี (Gian Lorenzo Bernini) และยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในสมัยยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี จากนั้นแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน (Arco di Costantino) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม (Foro Romano), น้ำพุเทรวี่ (Fontana di Trevi) จุดกำเนิดของเสียงเพลง Three Coins in the Fountain ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทรตามตำนานกล่าวไว้ว่า หากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้ จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน (Piazza di Spagna) แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Euro Hotel (Fiano Romano) หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงโรม, ประเทศอิตาลี
 
วันที่ 3 กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า – เวนิซ เมสเตร้ (B/L/D
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ผ่านบริเวณที่ราบระหว่าง เชิงเขา Monte Pisano ใน แคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอิทรัสกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ จัตุรัสดูโอโม (Piazza del Duomo) สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า (Torre di Pisa) 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 
เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโล ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีไปยัง นครเวนิซ เมสเตร้ (Venice Mestre) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของ แคว้น Veneto
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Delfino Hotel หรือระดับเดียวกัน ที่ นครเวนิซ, ประเทศอิตาลี
 
วันที่ 4 เวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์) (B/L/D)  
                                                             
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ (Venice) เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค (San Marco) ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge’s Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองแค้วนในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ผ่านชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (Piazza di San Marco) ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำหรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก พิเศษ นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) (ใช้เวลาล่องประมาณ 30 นาที) เพื่อชมมนต์เสน่ห์ของนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ (Grand Canal) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานรีอัลโต (Rialto) ผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล (Michelangelo) ได้เวลานัดหมายนำท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหาของสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้พบประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืมกับแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพต่างๆ ที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้าไปสัมผัสความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอินแทร์ลาเค่น ซึ่งดูแล้วงดงามราวกับภาพฝัน ส่วนใครที่ชอบช้อปปิ้ง ที่เมืองอินแทร์ลาเค่นมีร้านค้าแบรนด์ดัง นาฬิกาสุดหรู มีดพับสวิส ช็อคโกแลตและอื่นๆ อีกมากมายไม่แพ้เมืองอื่นๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Krebs Interlaken Hotel หรือระดับเดียวกัน ที่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันที่ 5อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง – ลูเซิร์น  (B/L/D)
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขายุงเฟรา (Jungfraujoch) โดยรถไฟ ขึ้นสู่ความสูงที่ประมาณ 4,200 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก นำชม ถ้ำน้ำแข็ง มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Luzern) เมืองลูเซิร์น เมืองแสนสวยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีทะลสาบลูเซิร์นหรือทะเลสาบ เววาลสตัทเตอร์ อยู่ใจกลางเมือง บรรยากาศดียิ่งนัก จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง และแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้แชปเพลบริดจ์ พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า จากนั้นมีเวลาให้อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาธิ  นาฬิกาแบรนด์ดังต่างๆ ,เสื้อผ้าและเครื่องหนังแบรนด์ดังจากสวิสอย่าง BALLY ,ช๊อคโกแลต ,มีดพับและของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Astoria หรือระดับเดียวกัน ที่ ลูเซิร์น, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
วันที่ 6 ลูเซิร์น–ดิจอง–TGV-ปารีส–ร้านค้าปลอดภาษี-ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส ระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองบาเซิ่ล อีกหนึ่งเมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีแม่น้ำสายสำคัญของยุโรปสายหนึ่งอย่างแม่น้ำไรน์ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ เดินทางสู่เมืองดีจอง เมืองสำคัญทางการศึกษาอีกเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟ TGV เพื่อเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก
รถไฟออกจากสถานีดิจอง มุ่งสู่สถานี ปารีส กาค์ เดอ ลียง ผ่านชมความสวยงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
รถไฟเดินทางถึง สถานีปารีส กาค์ เดอ ลียง (Paris Gare de Lyon) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ย่านโอเปร่า เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถู กอาทิ เครื่องสำอางค์, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย ที่ Benlux Duty Free Shop จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ. 1993 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัย ราชวงศ์คาเปเทียน (Capétienne) ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Hotel Mercure Paris Ivry qui de Saine หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 7 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล – ล่องแม่น้ำแซนด์
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ระหว่างทางพระราชวังแวร์ซายส์ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) สัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ภายในพระราชวังได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม, ห้องสันติภาพ ฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านชมบริเวณ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) อดีตเคยเป็นลานประหาร พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 (Louis the 16th) และ พระนางมารีอองทัวแนต (Marie Antoinette) จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place de la Trocadéro) เพื่อบันทึกภาพของ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุดและเห็นหอไอเฟลได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาโตมูช (Bateau Mouche) เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชม โบสถ์นอเทรอดาม (Notre-Dame Cathédrale) ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษก จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต (Napoleon Bonaparte) ขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้รับความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติ หรือ มีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ Hotel Mercure Paris qui de Saine หรือระดับเดียวกัน ที่ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 8 ประตูชัย Arc de Triomphe - Galeries Lafayette
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นำท่านผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ (Champs-Élysées) ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของมหานครปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย อาร์ค เดอ ทริองฟ์ (Arc de Triomphe) ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกรียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Christian Dior, Longchamp ฯลฯ
กลางวัน อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารเย็น และเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลล์ (Charles de Gaulle Airport) เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
21:10 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK076

วันที่ 9   กรุงเทพฯ
 
06:40 น. เดินทางถึง นครดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
09:05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK418
18:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ
 
 
          รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen States - Short Stay
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท
9. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 Euro / ท่าน ต่อวัน
10. ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
2. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
3. ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
6. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความจริง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (หักค่าวีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
 
***กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
 
             ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”
***เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า Schengen***
(โปรดศึกษาและอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด)

NOTE:   เพื่อให้การพิจารณาวีซ่าของท่านเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายโดยไม่ติดขัด กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะการขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านได้ 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
- หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศสมาชิกเชงเก้น (Schengen States Area)  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 6 หน้า ***สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย***
 
2. รูปถ่ายวีซ่า (Photo)
- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว (3.5 cm × 4.5 cm) ขนาดใบหน้าจากศรีษะถึงคางประมาณ 3 cm. (ตามในรูป) พื้นหลังสีขาวเท่านั้น พื้นหลังต้องขาวเสมอกัน ห้ามมีแสงหรือเงาเด็ดขาด
- ต้องเป็นภาพถ่ายหน้าตรงมีความคมชัดสูง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ลำตัวไม่เอียง และต้องอัดรูปจากกระดาษอัดรูปมาตรฐานเท่านั้น ห้ามใช้ภาพที่อัดด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์หรือถ่ายจากกล้องโพลาลอยด์
 
3. หลักฐานการเงิน (Financial Statement)
- Bank Statement บัญชีประเภทออมทรัพย์ (Saving Account) (ขอจากธนาคาร) ต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีระบุทุกหน้าและต้องเดินรายการบัญชีย้อนหลัง 4-6 เดือนเป็นอย่างน้อย ***ประเภทฝากประจำ (Fixed Deposit Account) หรือ ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) ไม่สามารถใช้ได้***
- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ขอจากธนาคาร ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต)
 
4. หลักฐานการทำงาน ***เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***
4.1 ในกรณีที่เป็น พนักงานภาครัฐ / เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงเท่านั้นจากต้นสังกัด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล / วันที่เริ่มทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน / อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เนื่องจากทางสถานทูตฯ ไม่รับเอกสารการงานฉบับแปล)
- สำเนาสลิปเงินเดือน (Pay Slip) ย้อนหลัง 3 เดือน ***เอกสารจำเป็นในการยื่นขอวีซ่า*** หากไม่มีต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
4.2 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียน
- หนังสือรับรองบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คัดมาไม่เกิน 90 วัน หรือ สำเนาใบจดทะเบียนการค้า พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
- Bank Statement ของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลัง 4-6 เดือน
 
4.3 ในกรณีที่เป็น เจ้าของกิจการร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน (กรณีที่ไม่ใช่บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
- ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ชี้แจงว่าค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือน / ต่อปีเท่าไหร่ พร้อมแนบสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีมาด้วย
4.4 ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา
- หนังสือรับรองจากโรงเรียนฉบับจริงและสำเนาใบรับรองผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- สำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษา
 
5. เอกสารสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า)
5.1 กรณีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง
- บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
- ใบรับรองการงานของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
- Bank Statement ของบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
5.2 กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา
- ต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ทำการเขต
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
- ใบรับรองการงานของบิดาและมารดา
- Bank Statement ของบิดาและมารดา
5.3 กรณีที่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อยู่ในอำนาจการปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรือผู้ที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา
- ต้องแนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าที่ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดของในตัวเด็ก หากเด็กอยู่ในการปกครองผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของตนเอง ให้แนบหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น
 
6. เอกสารทั่วไปอื่นๆ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบสูติบัตร (กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์)
- สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
- สำเนาใบมรณะบัตร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว)
 
7. การรับรองค่าใช้จ่าย
- ให้ทำหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ / หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รับรองและผู้ได้รับการรับรอง / จุดหมายปลายทางที่เดินทางไปท่องเที่ยวและกำหนดเดินทาง พร้อมทั้งระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับรองกับผู้ได้รับการรับรองมาด้วย
ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ 
(ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการหรือวันหยุดของศูนย์รับยื่นวีซ่า)
- เนื่องจากการยื่นวีซ่ากรุ๊ปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและยื่นเอกสารพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ดังนั้นท่านกรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์ตามที่ระบุไว้ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้
- กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปจุดหมายปลายทางอื่น หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วันทำการและอาจมีการนัดโชว์ตัวขึ้นอยู่กับทางสถานทูต) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการวีซ่า เพิ่ม 1,000 บาท และท่านต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดวันนัดยื่นวีซ่า เนื่องจากในระหว่างดำเนินการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณะและท่านต้องการดึงเล่ม ทางสถานทูตจะปฎิเสธวีซ่าท่านทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและส่งให้กับทางบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง หรือ ก่อนกำหนดยื่นวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ หากไม่สามารถรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัทฯ ได้ตามกำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 
หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่า หนังสือเดินทางจะออกมาเมื่อใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น
2. หากได้ทำการยื่นวีซ่าไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า จะไม่มีการดึงเล่มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เนื่องจากทางสถานทูตไม่อนุญาตให้มีการดึงเล่มหรือค้างเล่มไว้ได้ ซึ่งหากท่านมีความประสงค์ที่จะขอดึงเล่มที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า ทางสถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าท่านทันที (ในกรณีที่ยื่นกรุ๊ปอาจจะทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าทั้งกรุ๊ปได้ และอาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ผู้เดียว) ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือรับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 
                         
   ***หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามแผนกวีซ่ายุโรป***
 
กรุณาเตรียมเอกสารตามที่ระบุข้างต้นให้ครบถ้วน
เพราะถ้าขาดเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อการถูกปฏิเสธวีซ่าได้
การพิจารณาไม่ออกวีซ่า หรือ ปฏิเสธวีซ่า เป็นสิทธิอันชอบธรรมของสถานทูต
และทางสถานทูตไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ทั้งสิ้น


 
 
กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี้
***กรุณากรอกรายละเอียดต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง***
 
ชื่อ - นามสกุล (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดินทาง)
ชื่อ (MR. / MRS. / MISS)…………………….…………นามสกุล...................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด.........................จังหวัด.............................ประเทศ..........................สัญชาติ..........................
หมายเลขหนังสือเดินทาง..................................วันที่ออก.................................วันหมดอายุ................................
สถานภาพ           [  ] โสด         [  ] แต่งงาน          [  ] หย่า             [  ] หม้าย
                           [  ] ไม่จดทะเบียน             [  ] จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส................................................................
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์บ้าน.....................................มือถือ.................................................
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์บ้าน........................................มือถือ.............................................
 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................ตำแหน่งงาน..................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................................................................................   รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...........................................
 
***กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้***
ท่านเคยเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้น (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
[  ] ไม่เคย
[  ] เคย เมื่อวันที่ 1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......, 3 ....../....../...... - ....../....../......
(กรอก วัน/เดือน/ปี ตามวันที่ออก / หมดอายุวีซ่า โดยเรียงจากปีล่าสุดย้อนหลังไป 3 ปี เช่น 01/01/13 - 01/03/13) 
 
บุคคลที่เดินทางไปด้วย (กรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. ชื่อ - นามสกุล...................................................................................ความสัมพันธ์.............................
2. ชื่อ - นามสกุล...................................................................................ความสัมพันธ์...............................
3. ชื่อ - นามสกุล....................................................................................ความสัมพันธ์..............................
4. ชื่อ - นามสกุล....................................................................................ความสัมพันธ์...............................
หมายเหตุ:
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
2. ในกรณีที่เอกสารส่งถึงบริษัทฯ แล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
 

Program Tour >ยุโรป
- เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
- มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน7 คืน สายการบินการ์ตาแอร์เวย์
- เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน7คืน สายการบินแอร์ฟานรซ์
- เยอรมนี-เบลเยี่ยม-ฝรั่่งเศส 8วัน 3คืน โดยสายการบินคูเวตแอรืเวย์ส
- CHILL OUT FRANCE 6วัน 3คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส
- มอสโคว์ 5คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
- เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน AY
- เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน AF
- อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TH
- เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-เชค 4 ประเทศ 9 วัน TH
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

LOS ANGELES, converse March ugg,uggs,uggs canada 7 (Reuters) oakley - links of london uk Russian michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors tennis hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher star michael kors Maria new balance pas cher Sharapova, the kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags highest-paid michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors woman abercrombie in ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher sports, beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats said louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins on iphone cases Monday mont blanc that she jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags failed a louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton drug prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags test burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale at the jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro Australian coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet Open s5 cases due to polo ralph lauren a hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher substance new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes she michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors has vanessa bruno pas cher been taking nike roshe uk for 10 air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france years canada goose outlet for gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci health michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors issues.The nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys 28-year-old oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses Sharapova, air max a five-time vans,vans pas cher,vans soldes grand ugg pas cher slam champion, ray ban sunglasses will iphone 5s cases be michael kors outlet provisionally louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton suspended bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet starting March louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france 12, lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online the converse pas cher International Tennis canada goose outlet Federation (ITF) iphone 6 plus cases said.One of air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 her biggest sponsors, nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 Nike Inc., longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ said louboutin it nike air max was canada goose suspending louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet ties while ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france the moncler case hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive is canada goose outlet being investigated.She moncler is moncler jackets the louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton seventh athlete cheap oakley in barbour,barbour jackets,leather jackets,barbour sale,barbour outlet,barbour uk,barbour coats,barbour clothing a month michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france to canada goose outlet test marc jacobs positive sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france for hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af meldonium, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk which thomas sabo uk is ipad cases used uggs outlet to ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban treat diabetes louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk and true religion low magnesium, and lancel was cheap oakley sunglasses only michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors banned by true religion the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses World lacoste pas cher Anti-Doping converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet Agency (WADA) juicy couture outlet as wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses of sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france Jan. tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry 1."I made michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors a louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france huge mistake. mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk I let moncler my ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban fans canada goose pas cher down and mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet I nike trainers let ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk the oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france sport down," north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet said juicy couture Sharapova, toms outlet a rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex teenage tennis true religion prodigy tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry who became herve leger,herve leger dresses the third-youngest ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale Wimbledon ugg,ugg australia,ugg italia champion. "I soccer shoes,nike mercurial take full responsibility nike free run for barbour it.""I tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher know that mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com with this soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys I gucci face vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes consequences ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet and I don't tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops want longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ to coach purses,coach handbags,coach bags end asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt my louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet career michael kors outlet online this abercrombie and fitch UK way. giuseppe zanotti I pandora jewelry really hope michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags that sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess I louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins will insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule be ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet given coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online another hollister chance pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online to play oakley sunglasses this game," hollister clothing former karen millen dresses world ray ban sunglasses uk number one chi flat iron,chi hair Sharapova instyler ionic styler,instyler told a nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france news conference moncler in a michael kors canada downtown canada goose jackets Los Angeles moncler jackets hotel.In nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers its p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 statement celine handbags,celine bag,celine bags to canada goose put valentino shoes,valentino,valentinos ties iphone 6 cases on babyliss pro hold nike air max that came just coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online hours after prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags the tennis nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france star's announcement, polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Nike, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online the iphone 6s plus cases world's hollister uk largest sportswear maker, timberland shoes said, louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton "We nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 are ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners saddened and easton bats surprised louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses by montre pas cher the rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex news about swarovski jewelry Maria air max Sharapova."The ray ban ITF's iphone 6s cases anti-doping nike blazer program calls timberland pas cher for uggs outlet a north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet four-year north face suspension nike huarache for nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france a positive supra shoes test, but lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com that true religion ban air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike can north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france be roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes reduced uggs in vans scarpe various uggs circumstances, oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses such burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale as swarovski uk for first-time burberry pas cher offenses air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france or abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com if the kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade player shows moncler outlet no moncler,moncler outlet,moncler sito ufficiale significant fault louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online or birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags negligence.If wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 a longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france player bears polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo no replica handbags,coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online fault chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet or christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins negligence, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ there is reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes no longchamp,longchamp bags,longchamp uk suspension.

ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher
ชื่อ : oakleysunglasses   E-mail : ioioiioio@hotmail.com    วันที่ : 23 มีนาคม 2559 09:45 น.
IP : 106.185.55.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 576
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,061,425
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
Engine by MAKEWEBEASY