Program Tour >ยุโรป
Romantic Luxury รัสเซีย 7 วัน การบินไทย TG

 

 

Romantic รัสเซีย 7 วัน

 

       ลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว รัสเซียอดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยมที่ปัจจุบันระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง สถาปัตยกรรมของรัสเซียหลังป้อมปราการเครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ นำท่านท่องเที่ยวชมเมือง มอสโคว์  และ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมกับเรื่องราวต่างๆที่กำลังนำท่านไปสัมผัส ด้วยบริการครบถ้วนสมบูรณ์แบบ  จากทีมงานมืออาชีพ

โดยสารการบินไทย 

 

วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ศุกร์

 

08.30.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D16-19 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของยูโรเปี้ยนฮอลิเดย์ ให้การต้อนรับ และคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและกระเป๋าสัมภาระ

 

 

 

10.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ TG 974

 

 

16.45 น.

ถึงสนามบิน DOMODEDOVO AIRPORT กรุงมอสโคว์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รอเปลี่ยนเที่ยวบินสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์

 

 

19.20 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินรัสซียา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FV 156

(665 ก.ม.)

 

20.50 น.

ถึงสนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม  

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN NEVSKY ST. PETERSBURG HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 3 คืน)

www.parkinn.com

 

 

วันที่ 2

เที่ยวเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก วังนิโคลัสพิพิธภัณฑ์ยูซูปอฟ รัสเซียนบัลเล่ต์

เสาร์

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

Buffet

 

09.00 น.

นำคณะเที่ยวชมเมืองที่กวีเอกชาวรัสเซีย อเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น ได้ขนานนามเมืองนี้ว่า "หน้าต่างแห่งยุโรป"  เพราะว่าเป็นเมืองท่าที่สามารถติดต่อกับประเทศต่างๆ หรืออีกนามหนึ่งคือ เวนิชทางตอนเหนือ (the Venice of the North) พาคณะเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1712 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก ตั้งชื่อโบสถ์ตามชื่อนักบุญ 2 องค์คือ  นักบุญปีเตอร์และนักบุญปอล ผ่านไปชมตึกบัญชาการฐานทัพเรือ (Admiralty) เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง, เรือรบหลวงออโรร่า (Cruiser Aurora) เป็นเรือประวัติศาสตร์ ที่ร่วมรบกับรัสเซียมาแล้วหลายครั้ง, นำเข้าชมวิหารเซ็นต์  ไอแซค (St. Isaac's Cathedral)  เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สวยที่สุดของรัสเซีย ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส, โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of Christ's Resurrection)  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระบิดาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ปลดปล่อยชาวนา ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์บริเวณนี้ ในปี ค.ศ. 1881  ภายในตกแต่งวิจิตรบรรจงด้วยฝีมือจิตกรกว่า 30 คน, อนุสาวรีย์พระเจ้า      ปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman)  อนุสาวรีย์แห่งแรกสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ขนานนามว่ามหา ราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ที่นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองเช่น วิวของแม่น้ำเนวา และสถานที่ต่างๆได้อย่างกว้างไกล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

Chinese

 

13.00 น.

นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ยูซูปอฟ (Yusupov Palace) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าชายเฟลิกซ์ยูซูปอฟที่ 2 ผู้ที่อาจกล่าวได้ว่าร่ำรวยหรืออาจร่ำรวยกว่าพระเจ้าซาร์ สิ่งที่ทำให้วังนี้น่าสนใจคือ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ใช้วางแผนสังหารรัสปูติน นักบวชผู้ที่มีอิทธิพลครอบงำราชสำนัก สมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ เจ้าชายเฟลิกซ์ได้ร่วมกับขุนนางบางคนในราชสำนักดำเนินแผนการสังหาร โดยการเชิญรัสปูตินมาร่วมงานเลี้ยงฉลองที่วังของพระองค์ อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง บนถนนยอดนิยม NEVSKY PROSPECT เขตย่านใจกลางเมืองแหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

 

 

 

 

17.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Chinese

 

19.00 น.

นำท่านชมการแสดงบัลเล่ต์  (Ballet Performance) ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งจะให้ประสบการณ์ไม่รู้ลืม จบการแสดงพาคณะเดินทางกลับโรงแรม 

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN NEVSKY ST. PETERSBURG HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 3 คืน)

www.parkinn.com

 

 

วันที่ 3

วังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ดินเนอร์โชว์ที่      

อาทิตย์

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

Buffet

 

09.00 น.

นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งฟินแลนด์ สร้างในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรม และสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ และความงามของธรรมชาติภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจะถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทอง เหลืองอร่าม

 

 

 

 

 

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

Chinese

 

13.00 น.

นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้องมีบันไดกว่า 200 บันไดและความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกว่า 2.7 ล้านชิ้นรวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ  ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี, ราฟาเอล, เอล  เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกัสโซ่ และศิลปินอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่วัง Nikolaevsky Palace เชิญลิ้มชิมรสไข่ปลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมในแบบรัสเซียพื้นเมือง

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN NEVSKY ST. PETERSBURG HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 3 คืน)

www.parkinn.com

 

 

วันที่ 4

วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) – ห้องอำพัน – บินสู่มอสโกว์ – รัสเซียนเซอร์คัส

จันทร์

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

Buffet

 

09.00 น.

นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก เข้าชมห้องอัมพัน (Amber Room) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสกอัญมณีมีค่าจากอิตาลี  ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

Local

 

13.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อบินตรงสู่มอสโกว์

 

 

14.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่

SU 844

 

 

16.15 น.

ถึงกรุงมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุครบ 850 ปี ในปีค.ศ. 1997 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา (Moscow River) ชมอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของประเทศ

 

 

 

17.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Chinese

 

19.00 น.

นำท่านชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) บันลือโลก ชมการแสดงของสัตว์ต่างๆ ที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี   อาทิเช่น  ม้า, หมี, สุนัข, เสือ และการแสดงกายกรรมอันน่าตื่นเต้นจากนักแสดง

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)

www.1.hilton.com

 

 

วันที่ 5

มอสโคว์ ซาร์กอส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดิน สแปโร่ว์ฮิลล์

อ้งคาร

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

Buffet

 

09.00 น.

เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด (Sergiyev Posad) หรือเซอร์เจียส (Sergius) แห่งราโดเนซ (Radonezh) ในปีค.ศ. 1354 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก 70 ก.ม. เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน ชมสถานที่สำคัญของเมืองอาทิ โบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองซาร์กอร์ส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง, โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น, วังพระเจ้าซาร์, หอระฆัง ต้องการสร้างให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระ ราชวังเคลมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าคือสูงถึง 98 เมตร, เสาหินโอบิลลิสก์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

Local

 

13.00 น.

นำชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมใหญ่ ๆ ระดับชาติ สร้างเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ผู้ซึ่งสามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ ภายในตกแต่สวยงามจากสถาปนิกเลื่องชื่อมากมาย ในปี ค.ศ.1990 ประชาชนชาวรัสเซียช่วยกันบริจาคเพื่อบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ อีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดชมคือสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เปิดให้สาธารณชนใช้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 ก.ม. และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อย สวยงามตามฝาผนัง เพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน โคมไฟคริสตัลหรูหรา  ออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย   เช่น กระจก โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์ค เมื่อปี ค.ศ. 1938 และสถานี Kropotkinskaya และ Komsomolskaya  ที่ได้รับรางวัลกรังค์ปรีซ์ ผ่านชมมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศ และชมทัศนียภาพอันสวย งามของกรุงมอสโคว์ อย่างชัดเจนบนยอดเขาสแปโรว์ (Sparrow Hill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Chinese

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA HOTEL 5* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน)

www.1.hilton.com

 

 

วันที่ 6

มอสโคว์ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน

พุธ

 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

Buffet

 

09.00 น.

นำท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง (Red Square) ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุ การณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้นที่นี่ เคยใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต อาคารห้างสรรพสินค้า GUM ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่, ถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathdral) สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน แล้วเข้าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่า แก่ของรัสเซีย  ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ รอบล้อมด้วยกำแพงสีแดงและหอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอร์มิชั่น, พระราชวังกราโนวิตายา ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบพระราชพิธีของพระเจ้าซาร์ เกือบทุกพระองค์, วิหารอนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย, วิหารอาร์คแองเจิ้ล พร้อมโดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทำการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวนร่มรื่นภายในพระราชวัง จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บ

รวบรวมศาสตราวุธขุมทรัพย์ เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงครามทั้งมงกุฎ, เพชรนิลจินดา และสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเครื่องราช อิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง นำท่านเข้าชมห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซียน ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัญมณีมีค่ามากมาย ที่ห้อง The State Diamond Fund สถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาอำนาจและความร่ำรวย สิ่งของที่จัดแสดงล้วนทำมาจากทองคำ, มรกต, เพชร และอัมพัน ที่จะทำให้ท่านลืมความร่ำรวยและความยิ่งใหญ่จากพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในโลกที่ท่านเคยได้ชมมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

Local

 

13.00 น.

ออกเดินทางสู่สนามบิน DOMODEDOVO AIRPORT  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

(2.5 – 3 ช.ม.)

 

18.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 975

 

 

วันที่ 7

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ

พฤหัสบดี

 

07.05  .

บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ    พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

15 – 21 กรกฎาคม 2554

** 21 – 27 ตุลาคม 2554 **

 

 

 

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน : 

 

 

Ø ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 

Ø เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ

Ø เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ

Ø เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

99,900.-

89,900.-

79,900.-

69,900.-

9,000.-

 

ค่าทัวร์รวม :

 

 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว

ü ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ü ค่าเข้าชมวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) / ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส (Russian Circus) / พระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) / ห้อง The State Diamond Fund / วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ / ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล / วิหารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว / ดินเนอร์ที่วัง Nikolaevsky Palace  / พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ /  พิพิธภัณฑ์ยูซูปอฟ / การแสดงบัลเล่ต์  (Russian Ballet Performance) / พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)

ü โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ü ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

ü ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

ü ค่าประกันการเดินทาง PLAN B. (อายุ 15-75 ปี) ของ บ. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ จก. ในกรณีอายุนอกเหนือจากที่ระบุจะเป็น PLAN C. แทน

ü ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ü สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 

 

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ý ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 

 

               หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 

การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

 

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

1.     เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ

2.     ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว

3.     ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

 

 

§  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

§  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วัน

HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วันก่อนการเดินทาง

HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วัน

§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW

ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND

§ HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือNO SHOW

ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND

§ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

§ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

§ คืนเงินมัดจำทั้งหมด

§ หักมัดจำ 15,000 บาท/ท่าน

§ หักมัดจำ 15,000/ท่าน

§ หักมัดจำ 25,000 บาท/ท่าน

§ หักมัดจำ 25,000/ท่าน

§ หัก 50% ของค่าทัวร์

§ หัก 50% ของค่าทัวร์

§ หัก 75% ของค่าทัวร์

§ หัก 90% ของค่าทัวร์

§ หัก 75%  ของค่าทัวร์

§ หัก 90%  ของค่าทัวร์

 

 

§ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

§ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

 

 

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)

 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

 

 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

 

 

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

 

การจองที่นั่งบนรถโค้ช (Seats)

 

 

ในการเดินทางแต่ละทริป ทางบริษัทฯจะรับผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 28 ท่านเท่านั้น และรถโค้ชที่ให้บริการเป็นมาตรฐานของยุโรป 49 – 51 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกสบายและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของท่าน พนักงานขับรถจะยึดถือกฎหมายของสหภาพยุโรปเป็นหลัก ขอความกรุณาท่านปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและในระหว่างการเดินทางจะไม่เปิดให้ใช้บริการห้องน้ำบนรถ อันเนื่องมาจากเรื่องความสะอาดและกลิ่น ท่านสามารถระบุที่นั่งบนรถโค้ช เพื่อท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง ในการจองทัวร์ (จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

 

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 

 

§ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

§ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

§ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

§ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

 

 

§ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 

 

§ ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง

§ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

§ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

§ ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

§ กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

§ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ PLAN B.

 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)

 

 

ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)

 

 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ เด็กและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า (Wheelchair) และเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

 

ประเทศไทยและรัสเซีย มีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า

ที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทำให้ทั้งคนไทยและรัสเซียสามารถเข้าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สัญญาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง

โดยพาสปอร์ตของผู้เดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป

 

¨

ข้าพเจ้าได้รับทราบ ได้อ่านรายละเอียดของข้อความทั้งหมดข้างต้น และยอมรับข้อตกลงพร้อมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวร์ในครั้งนี้

ลงชื่อ................/......../...........

 

                 

 

Program Tour >ยุโรป
- เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
- มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน7 คืน สายการบินการ์ตาแอร์เวย์
- เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8วัน7คืน สายการบินแอร์ฟานรซ์
- เยอรมนี-เบลเยี่ยม-ฝรั่่งเศส 8วัน 3คืน โดยสายการบินคูเวตแอรืเวย์ส
- CHILL OUT FRANCE 6วัน 3คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส
- มอสโคว์ 5คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์
- เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน AY
- เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 8 วัน 6 คืน AF
- อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน TH
- เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-เชค 4 ประเทศ 9 วัน TH
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 581
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,061,430
20 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
Engine by MAKEWEBEASY